Bút bi - bút nước -bút ký

Bút ký pentel 0.7mm
Bút lông Bảng  WB- 03