Khác

Bút ký pentel 0.7mm
Giấy In PAGI A4
Giấy in DOUBLE A3
HT02 Kích Thước(78x43x36)